ดัชนีราคาผู้ผลิต

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือนมกราคม 2562

     ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามเกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ 1 | ปืนเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | วิธีเล่นเกม Fishing Masterการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ปี2553 = 100) เท่ากับ 101.1 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ลดลงร้อยละ 0.6 (YoY) เป็นผลจากดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑ์เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ 1 | ปืนเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | วิธีเล่นเกม Fishing Master ลดลงร้อยละ 1.1 ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงเกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ 1 | ปืนเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | วิธีเล่นเกม Fishing Masterร้อยละ 1.5 และร้อยละ 5.2 ตามล าดับ โดยหมวดผลิตภัณฑ์เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ 1 | ปืนเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | วิธีเล่นเกม Fishing Master ลดลงตามราคา เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ 1 | ปืนเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | วิธีเล่นเกม Fishing Masterส้าคัญ เช่น กลุ่มน้้ามันเชื้อเพลิง อุปทานน้้ามันในตลาดโลกอยู่ในระดับสูงกว่า ความต้องการใช้ กลุ่มเยื่อกระดาษ ค้าสั่งเกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ 1 | ปืนเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | วิธีเล่นเกม Fishing Masterชะลอตัว กลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ตามภาวะราคาวัตถุดิบตลาดโลกที่ลดลง กลุ่มส่วนประกอบเกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ 1 | ปืนเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | วิธีเล่นเกม Fishing Master ปรับราคา เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ 1 | ปืนเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | วิธีเล่นเกม Fishing Masterรุ่นเดิมก่อนจะท้าการผลิตรุ่นใหม่ และเกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ 1 | ปืนเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | วิธีเล่นเกม Fishing Masterเกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ 1 | ปืนเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | วิธีเล่นเกม Fishing Masterอื่นๆ (ทองค้า) เคลื่อนไหวตามราคาตลาดโลก ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงเกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ 1 | ปืนเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | วิธีเล่นเกม Fishing Masterจากกลุ่มเกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ 1 | ปืนเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | วิธีเล่นเกม Fishing Master ผลผลิตการเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และหัวมันส้าปะหลัง จากความต้องการของตลาดที่มีอย่างต่อเนื่อง กลุ่มผลไม้ ได้แก่ กล้วยหอม กล้วยน้้าว้า ส้มเขียวหวาน ทุเรียน สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกรมีชีวิต และไข่ไก่ ปลาและสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาดุก ปลาทูสด ปลาอินทรี ปลากะพง ปลาหมึกสด และกุ้งแวนนาไม เนื่องจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงเกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ 1 | ปืนเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | วิธีเล่นเกม Fishing Masterจากราคาก๊าซธรรมชาติ ตามภาวะตลาดโลก    

รายละเอียด............